trombotické komplikace očkování – dá se s tím něco dělat?

Níže jsem zkopíroval překlad dopisu dr. Noorchashma pro FDA (ztaženo z rozalio.cz – originál pod textem) a je tam link i na článek z Lancetu o vlivu viru SARS-COV2 na endotel. Co z toho vyplývá?

  1.  Neočkovat se, když neuplyne dostatek času od prodělaného onemocnění COVID 19, aspoň 3 měsíce
  2.  Kdo si není jist, zda měl COVID a kdy, nechat si vzít hladinu protilátek
  3.  návrh preventivní medikace: Aspirin 100mg denně, po celou dobu očkování
  4.  vysadit hormonální antikoncepci před i po očkování
  5.  nekouřit, dostatek tekutin a zdravě jíst
  6.  u vysoce rizikových pacientů (v minulosti prodělaná trombóza, plicní embolie, trombofilie) užívat preventivně LMWH, např. Clexane 0,4 1x denně
  7.  z potravinových doplňků – vitamín C, Kurkumin, Glutathion, N-acetylcystein
  8.  zvážit podání statinů – léků na cholesterol, který mají potenciál stabilizovat endotel cévní
  9. u pacientů s vyšším rizikem, např. ischemická choroba srdeční, kuřáci, pacienti s trombembolismem v anamnéze zvážit Colchicin 1x denně po celou dobu očkování

 

Dopis kardiochirurga Hoomana Noorchashma expertům z Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a firmy Pfizer ze dne 26. ledna 2021

Obracím se na vás jakožto na naše přední odborníky na veřejné zdraví a představitele regulačního úřadu s následujícím varováním a téměř jistou prognózou.
Virus SARS-CoV-2 vykazuje, mimo jiné tkáně a orgány, tropismus pro vaskulární endotel. Tuto skutečnost popisuje článek v odborném časopise Lancet publikovaný v dubnu 2020: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30937-5/fulltext

Receptor ACE-2 na endotelu zřejmě představuje bránu pro vstup viru do endoteliálních buněk, přičemž to vypadá, že endoteliální poranění způsobené virem nebo zánětlivou reakcí, kterou vyvolává, je důvodem, proč mnoho pacientů s COVID-19 má tromboembolické komplikace.
S jistotou tak lze prohlásit, že virové antigeny jsou přítomny v endoteliální výstelce cév u všech osob, které jsou aktuálně nebo nedávno byly nakažené virem SARS-CoV-2, bez ohledu na to, zda jsou symptomatické nebo rekonvalescentní.

Chci vás tímto upozornit na téměř jistou imunologickou prognózu, že jsou-li virové antigeny přítomny v tkáních (jakýchkoli) osob, které podstupují očkování, bude antigenově specifická imunitní reakce vyvolaná vakcínou cílit na tyto tkáně a způsobovat zánět a poškození i mimo místo samotné vakcinace.
Pokud jsou virové antigeny přítomny ve vaskulárním endotelu či jiných vrstvách cév, zejména u starších a oslabených osob trpících kardiovaskulárním onemocněním, pak antigenově specifická imunitní odpověď vyvolaná vakcínou téměř jisté poškodí vaskulární endotel. Endoteliální zánět vyvolaný vakcínou bezpochyby povede k vytvoření krevní sraženiny s potenciálem velkých tromboembolických komplikací, přinejmenším u podskupiny těchto pacientů. Pro většinu mladších, silnějších pacientů takové vaskulární poranění z imunitní odpovědi na vakcínu nepředstavuje vážné ohrožení, pro mnohé starší a slabé pacienty s kardiovaskulárním onemocněním však ano.

Proto vás uctivě žádám, aby FDA ve spolupráci s firmami Pfizer a Moderna okamžitě vydal jasné doporučení klinickým lékařům: odložit imunizaci u všech nedávno rekonvalescentních pacientů stejně jako u všech známých symptomatických nebo asymptomatických přenašečů a před očkováním aktivně vyšetřit co nejvíce pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem, aby bylo možné detekovat přítomnost SARS-CoV-2.
Potenciálním rozumným řešením, zejména v domovech s pečovatelskou službou, by bylo screeningové vyšetření protilátek coby náhradního prostředku k vyloučení/odložení očkování u osob, které mohly být viru vystaveny a v jejichž tkáních zůstaly virové antigeny.

Cílem v oblasti veřejného zdraví je co nejrozsáhlejší a rychlé očkování populace. Zachrání to mnoho životů a pravděpodobně i náš národ; očkování na celostátní úrovni určitě zachrání mnohem více životů, než by jakákoli komplikace související s vakcínami mohla ohrozit. Přestože víme, že většina našich občanů bude mít v současné krizové situaci z očkování prospěch, nemůžeme tím ospravedlnit regulační a korporátní selhání při zmírňování známých a racionálně předpovězených nebezpečí pro ohroženou menšinovou skupinu osob.

Jelikož coby imunolog dobře vím, jak antigenově specifické imunitní odpovědi mohou způsobit poškození orgánů a tkání, doporučuji vám, jako našim hlavním regulátorům FDA, nepřehlížet skutečnost, že očkování osob s již existujícími SARS-CoV-2 virovými antigeny ve tkáních by jim mohlo způsobit vážné poškození, zejména oslabeným jedincům trpícím kardiovaskulárními nemocemi.

Pokud se navíc imunologické riziko, které zde předpovídám, ukáže jako závažné, tak v příštích měsících, kdy budou naočkovány další miliony Američanů, bude zřetelní i pro veřejnost.

Dokážete si představit, že si veřejnost, aniž by od FDA dostala jakékoli varování, začne uvědomovat rostoucí počet takových vaskulárních/tromboembolických komplikací? Jak se poté podle vás změní úroveň „váhavosti vůči očkování“? Nepožene pak veřejnost odborníky a federální regulační orgány k zodpovědnosti, zejména pokud o existenci tohoto imunologického nebezpečí věděli, nebo měli vědět?

Zajistit prospěch většině veřejnosti a zachránit národ před touto pandemií rychlým a agresivním očkováním je eticky správný cíl, pokud však víme o skutečných či pravděpodobných rizicích újmy a úmrtnosti, měli bychom výrazně zmírnit rizika pro ohrožené osoby. To je jediná rozumná, etická a pravděpodobně legální cesta, kterou se můžete jako regulační orgány v oblasti veřejného zdraví vydat, jelikož v USA již neobětujeme životy menšinových podskupin lidí ve prospěch většiny. Zaměřujeme se na etické dosažení rovnováhy mezi blahem pro většinu a obranou práv jednotlivce na život a svobodu a vlastnických práv.

 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30937-5/fulltext

https://noorchashm.medium.com/a-letter-of-warning-to-fda-and-pfizer-on-the-immunological-danger-of-covid-19-vaccination-in-the-7d17d037982d