O nás

Naše ambulance zajišťuje primární zdravotní péči v plném rozsahu všeobecného lékařství. Máme uzavřenou smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami, kromě ZP Škoda. Nově od 20.3.2019 otvíráme i ambulanci tělovýchovného lékařství, zaměřené hlavně na celkové tělovýchovné prohlídky včetně veloergonometrie.

Nabízíme registraci pro nové pacienty. Jsme vybaveni EKG přístrojem, děláme vyšetření dechových funkcí moderním spirometrem, je možné u nás podávat ambulantně infuze a provádíme laboratorní vyšetření přímo v ambulanci, tzv. POCT (point of care testing)  a to vyšetření CRP, INR, HbA1c, FOB přístrojem Smart 700-340. Naše ambulance je vybavena AED.

Lékař MUDr. Jan Machač ml. vystudoval Masarykovu Univerzitu obor všeobecné lékařství v roce 2001, poté nastoupil do Nemocnice Boskovice, kde pracoval na gynekologickém a interním oddělení. V praktické medicíně ho vyučil MUDr. Jiří Rašovský. Atestaci z všeobecného lékařství složil v roce 2005. Dva roky pracoval na Záchranné zdravotní službě Blansko, jako lékař výjezdové posádky, v roce 2007 převzal obvod praktického lékaře pro dospělé po MUDr. Adolfu Lickovi. V listopadu 2012 složil atestaci z tělovýchovného lékařství.

Ilona Trbušková, diplomovaná zdravotní sestra, pracovala nejdříve v Nemocnici Boskovice na interní JIP, od roku 2016 v ambulanci praktického lékaře.

 


PROVOZNÍ ŘÁD

ambulantního zdravotnického zařízení

I.

1. Název pracoviště: Ordinace praktického lékaře

2. Název zařízení: Nestátní zdravotnické zařízení

3. Adresa: Boskovice, Růžové náměstí 5

4. Telefon: 516452346

5. Vedoucí pracoviště – lékař: MUDr. Jan Machač

6. Sestra: Ilona Trbušková, Dis

II.

1. Charakteristika a zaměření pracoviště

Zařízení je umístěno v prvním patře budovy na Růžovém náměstí 5, nad kavárnou COMFY. Vstup je bezbariérový, do patra vede výtah, který je v chodbě vlevo vzadu za kavárnou. V přízemí vedle kavárny je lékárna Magistr Tom. V prvním patře je též ordinace praktické lékařky MUDr. Janováčové, plicní ambulance MUDr. Křížové a psychiatrická ambulance MUDr. Bránské.

Péče poskytovaná tímto pracovištěm je dána smluvně se zdravotními pojišťovnami, v plném rozsahu oboru praktického lékařství pro dospělé. Jeho přesná specifikace je určená povolenými smluvními výkony se zdravotními pojišťovnami. V zařízení je jeden lékař a jedna zdravotní sestra; spolupracujeme se sestrami Charity a Červeného kříže.Ordinace praktického lékaře se skládá z čekárny,  sesterny, ordinace lékaře, hygienickým zařízením pro personál, t.j. záchodu a sprchy, společných záchodů pro pacienty ženy a muže s možností bezbariérového přístupu, z denní místnosti s kuchyňkou, šatny a skladovým prostorem. V plánu je vybudování ambulance tělovýchovného lékařství

2. Vybavení místností

Ordinace a sesterna: Nábytek je celoplošně omyvatelný vodou, skříňky jsou částečně prosklené a uzamykatelné. Na odkládací ploše je umyvadlo přívodem teplé a studené vody. Dvojdřez z umělého kamene s přívodem teplé a studené vody je v sesterně. Stěny kolem umyvadla a dřezu jsou vykachličkované a omyvatelná. Stěny jsou opatřeny malbou. Podlaha je snadno omyvatelná z PVC v provedení antistatik. Větrání je přirozené. Čekárna: Nábytek je rovněž omyvatelný, podlaha z dlaždic keramických, stěny opatřeny malbou. Větrání je přirozené. Sociální zařízení: WC-kombi, umyvadlo s teplou a studenou vodou, pro potřeby tělovýchovné ambulance pak sprcha s umyvadlem. Pro potřeby personálu kuchyňka. Stěny obloženy do výše stropu bělninovými obkladačkami. Podlaha je z keramických dlaždic. Větrání je nucené vestavěným ventilátorem. Vytápění celého zdravotnického zařízení je zajištěno z rozvodu ÚT.Malování všech prostor ambulance je prováděno 1x za dva roky.

3. Způsob oddělení pracovních ploch 

Příprava injekcí a manipulace a odběr biologického materiálu je prováděna v přípravné místnosti sestry. Při vyšetřování tělních tekutin pacienta se vždy používají sterilní nástroje a pomůcky. Ty si sestra chystá na nerezový podnos, který se po použití desinfikuje, tímto způsobem je místo pro přípravu injekcí odděleno od plochy určené k manipulaci s biologickým materiálem.Vybrané převazy infekčních ran, hlavně chronických, se dělá v přípravné místnosti sestry na začátku pracovní doby, potom se místo dezinfikuje a místnost vyvětrá.

4. Zásady odběru biologického materiálu

Biologický materiál (krev, moč) se odebírá přímo do plastových standardizovaných zkumavek a stříkaček. Při odběru krve se používají jednorázové rukavice, sterilní nástroje a sterilní pomůcky. Odebraný materiál je v dekontaminovatelných přepravkách každý den nejpozději do dvou hodin po odběru odvážen svozovou službou do laboratoře. Během transportu nesmí dojít ke kontaminaci žádanky přepravovaným biologickým materiálem.

5. Předsterilizační příprava

Všechny použité nástroje a pomůcky  určené k opakovanému   použití  jsou po použití dekontaminovány v dezinfekčním prostředku s virucidním účinkem, následně je provedena jejich mechanická očista, opláchnutí vodou, nástroje a pomůcky jsou osušeny, prohlédnuty a poškozené vyřazeny. Řádně připravené předměty jsou vloženy do sterilizačních obalů papír – folie a předány ke sterilizaci.

6. Sterilizace je zajištěna smluvně, dle potřeby, s odd. centrální sterilizace Nemocnice Boskovice. Nástroje uložené v lukasterikových  obálkách s vyznačením data sterilizace a data exspirace jsou uloženy v kazetě v uzavřených skříňkách v ambulanci. Nástroje z ambulance na sterilizaci a zpět odnáší sestra v uzavíratelné igelitové tašce. Kontrolu exspirace veškerého sterilního materiálu provádí a zodpovídá za ni zdravotní sestra a to 1x týdně. Exspirovaný materiál ihned vyřadí, event. znovu předá ke sterilizaci v novém sterilizačním obalu.Jednorázové pomůcky k odběrům, injekcím, převazům jsou skladovány v uzavřených skříních. Ty jsou v závislosti na provozu ambulance, nejméně však 1x týdně na vlhko ošetřeny a dezinfikovány.

7. Prádlo 

Použité prádlo je uloženo v samostatné místnosti vyhrazené pro tento účel s přirozeným větráním, omyvatelnou podlahou a stěnou, je ukládáno do neprodyšného jednorázového obalu a odváženo lékařem 1x týdně v uzavřených a omyvatelných kontejnerech k vyprání do prádelny Nemocnice Boskovice. Vnitřní povrch kontejneru se vždy po dopravě použitého prádla desinfikuje. Manipulace s prádlem je prováděna dle přílohy  č. 4 Vyhlášky 195/2005. Čisté prádlo je uloženo v druhotném obalu ve víceúčelové omyvatelné skříni umístěné v přípravné místnosti sestry, která je pravidelně desinfikována 1x za 14 dní.

8. Úklid a dezinfekci pracovních ploch provádí sestra denně na vlhko pro tento účel vyhrazenými prostředky a pomůckami dle dezinfekčního programu. Za ostatní úklid odpovídá uklízecí služba společná i všem ostatním ordinacím. V ambulanci, přípravně sestry, čekárně, na chodbě, v šatně a na sociálním zařízení se při úklidu používají přípravky obsahující detergenty a dezinfekční prostředky. Všechny úklidové prostředky jsou označeny. Pro sociální zařízení jsou zvlášť vyčleněny úklidové pomůcky, které jsou po použití očištěny  a uloženy do dezinfekčního roztoku, který je pravidelně měněn.. Všechny úklidové pomůcky se po každém použití dezinfikují  a usuší ve vyčleněném prostoru šatny. Desinfekční prostředky jsou uloženy ve zvláštní místnosti; v pracovně sestry je na vyhrazeném místě uložen desinfekční prostředek, který je právě užíván. Desinfekční roztoky se připravují odměřením desinfekčního prostředku a vody bezprostředně před desinfekcí. Při ředění dezinfekčních prostředků používá sestra ochranné rukavice. Roztoky se používají v koncentracích stanovených výrobcem. Výhradně se používají dezinfekční prostředky schválené k použití ve zdravotnictví hlavním hygienikem ČR. Dezinfekční prostředky jsou střídány s cílem zabránit rezistenci mikrobů (viz Dezinfekční program).

9. Dekontaminace místa znečištěného biologickým materiálem je prováděna překrytím mulem namočeným v dezinfekčním prostředku s virucidním účinkem a po expozici se očistí běžným způsobem.

10. Likvidace odpadu

Veškerý odpad je separovaný v místě vzniku a z ordinace odstraňovaný denně. Jednorázové stříkačky a jehly se likvidují bez vracení krytů na použité jehly. Separace jehly a stříkačky se provádí pomocí zářezu na kontejneru na jehly, nikdy ne ručně, a spolu s dalším ostrým drobným odpadem se ukládají do pevnostěnných, uzavíratelných a spalitelných obalů. Ostatní neostrý infekční odpad je separován do odpadního koše s víkem, s igelitovou vložkou. Obojí odpad je skladován v neprodyšném barelu v lednici při teplotě 3-8°C. Ke konečnému odstranění dochází po naplnění obalu a následné telefonické domluvě se smluvním partnerem (firma Trifon Adamov). Tekuté odpady – pouze moč – se likvidují vodou v určeném díle dvojdřezu s následnou dezinfekcí při úklidu.Směsný komunální odpad (200301) se ukládá do nádob k tomu určených opatřených  plastikovými pytli, které jsou odnášeny denně do popelnic k tomu určených.

11. Zdroj pitné vody je zajištěn z veřejného vodovodu.  Teplá voda je zajištěna ze zásobníkového bojleru.

12. Zásady osobní hygieny zaměstnanců: Při vyšetřování pacientů používá zdravotní personál čisté osobní pracovní prádlo a předepsané pracovní pomůcky. K vyšetřování a léčení se přistupuje až po umytí rukou. K dezinfekci rukou se užívá chirurgický dezinfekční roztok Betadine. K mytí rukou slouží teplá voda a pěnové mýdlo v dávkovači FOAM 400, CWS s.r.o., k utírání rukou slouží jednorázový materiál uložený v krytých zásobnících. Dezinfekce rukou se provádí vždy po zdravotnických výkonech, po manipulaci s biologickým materiálem a použitým prádlem, vždy před každým parenterálním výkonem a vždy při uplatňování bariérového ošetřovacího režimu k zabránění vzniku nemocničních nákaz. Šatna je samostatnou místností, je oddělená od pracoviště a slouží pouze pro tento účel. V šatně je též uloženo civilní prádlo zaměstnanců v uzamykatelné skříni.  Pracovní oděv je uložen v samostatné skříni. Na celém pracovišti je zákaz konzumace potravin, kouření a nošení šperků na rukou.

13. Zásady prevence šíření infekčních onemocnění 

Provádíme denně základní hygienu, dezinfekci, větrání místností. Pacienti vstupují do přípravny k sestře a následně do ordinace jednotlivě. K parenterálním zákrokům se používají pouze sterilní nástroje a sterilní pomůcky, a to vždy pro jednoho pacienta. Vyšetřovací lůžko je kryto jednorázovým materiálem, který je měněn po každém pacientovi, a denně uklizeno na vlhko pro tento účel vyhrazenými prostředky a pomůckami dle dezinfekčního programu. Teploměry jsou po mechanické očistě uloženy do desinfekčních prostředků, které jsou denně měněny. Vyšetřovací pomůcky jako je membrána fonendoskopu, manžeta tonometru, Esmarch apod.. jsou denně dezinfikovány. Mytí nástrojů se provádí v nerezovém dvojdřezu, mytí rukou personálu přednostně v umyvadle v ordinaci.

14. Ordinace praktického lékaře pro dospělé spolupracuje s orgánem ochrany veřejného zdraví v souladu se závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 258/2000 Sb., v platném znění.

Přílohy: dezinfekční program – tabulka (vyvěšena v ordinaci)

Provozní řád zpracoval: Prosinec 2006, MUDr. Jan Machač

Za dodržování řádu zodpovídá: MUDr. Jan Machač, sestra Ilona Trbušková