kdo se může registrovat na očkování u praktického lékaře

Primárně se budou objednávat (registrovat) pacienti dle věkového kritéria, které je nyní 65+.

Ovšem praktickým lékařům je otevřena i možnost očkovat pacienty nemocné, mladší  let, mají-li přidružené choroby.

Jde o „pacienty, u nichž PL vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu nemoci covid-19 je obdobné riziku v dané době očkovaných osob, a to zvláště v případě pacientů s diagnózami a zdrav. stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19“.

jaké diagnózy a zdravotní stavy jsou pokládány za ty s vysokým rizikem těžkého průběhu covid – 19? 

Např.

diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinem

obezita (BMI > 35 kg/m2)

závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí)

závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního programu)

závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance)

onkologické onemocnění

stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně a zápis na čekací listině před transplantací

závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie)

vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky

závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění či stav po poškození míchy postihující dýchací systém

vrozený nebo získaný kognitivní deficit, vývojová porucha chování nebo porucha mobility, která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření, např. nošení roušky, dodržování 2 m rozestupů apod.

vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění covid-19

léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance)

osoba pravidelně a dlouhodobě pečující o osobu z jedné z výše uvedených kategorií